Ogna Camping

Mulighetsstudie for utvidelse av Ogna Camping, 2010.

Ogna Camping ligger i overgangen mellom de langstrakte jærstrendene og egersundfeltet, en karakteristisk geologisk formasjon av knauser og berg. Området har svært høye naturverdier, men vegetasjonen er spesielt sårbar for slitasje. Prosjektet er basert på at Ogna Camping blir et attraktivt og opplevelsesrikt område, slik at besøkende ønsker å holde seg innenfor dette feltet.

En sentral målsetning er å tilrettelegge for et nytt kulturlandskap der bebyggelse og landskap forsterker hverandre ved å veves sammen. Omgivelsenes særlige kvaliteter og karakteristika videreføres, stedet framtrer som et flytende felt sammensatt av et mangfold av rom og opplevelser.
Objektene brytes opp i små moduler som skaper ulike grader av organisering, tetthet og artikulasjon. Ved å plassere huskroppene på tresviller, hever vi dem over terreng, og lar landskapet forbli urørt.