Kleivane B5 + B7

Prosjektet er en detaljregulering av områdene B5 og B7 innen utviklingsområdet rundt Kleivane. Området er primært regulert til boligformål, med et stærkt samlende vann- og grøntdrag ned gjennom dalen som utgjør Kleivane området.

B5 ligger i dag primært på jordbruksarealer og vil i fremtiden bli omgitt av en del atkomstveier til både B5, men også andre delfelter. Det er derfor planlagt å skape en grøn kantsone rundt feltet, slik det skapes en behagelig buffer til infrastrukturen rundt og beboerne vil få en større fornemmelse av at bo i naturen. Boligfeltene organiseres i tun-dannelser, som ligger rotert en smule i forhold til hinanden. Dette gjøres for å skape et lokalt tilhørsforhold til det tun man bor i, og for å skape mellomrom mellom tunene av varierende størrelser. Byggene vil bestå av en variasjon mellom eneboliger, enebolig kjedet, rekkehus og leilighetsbygg. Men byggene holdes nede skala, og det etableres derfor ikke større leilighetsblokke innen dette delfelt. Derimot legges det til rette for leiligheter innen den bygningstypologi som kaldes tæt-lav bebyggelse, som har en mye bedre evne til å forholde sig aktiverende til gaden.

Delfelt B7 ligger i et kupert terreng plantet til med grantrær på oppsiden av fjellet og jordbruksarealer på nedsiden. For å vedlikeholde en naturlig overgang til skogsområdet opp over fjellet, planlegges eneboliger og boenheter samlet i små grupper på 2 og 3 langs en gate som følger terrenget. Ved å legge romslige lekeplasser mellom bebyggelsesrekkene, oppnås morsomme uterom som også knytter seg til grønne friarealer på utsiden av delfeltet. Det er planlagt 4 forskjellige boligtyper ut fra ønsket om variasjon i delfeltet. Felles er at alle boligene vil ta opp det kuperte terrenget ved å henvende seg på ene siden til gaten og på andre siden til hage på etasje over eller under.