Skarbekken

Skarbekkenfeltet ligger i en sørvestvendt skråning med utsikt over fjorden og naturen i nabolaget. Området har betydelige naturkvaliteter med flere bekkeløp og lyngheivegetasjon. Store deler av området er strødd med spredt stein og steinur. Områdeplanens mål er å legge opp til en utvikling av Skarbekken som en helhetlig bebyggelse med disse naturkvalitetene som identifikasjonselement.

Grøntstrukturene er hovedsaklig etablert rundt eksisterende kvaliteter i området, og utgjør de førende strukturene for områdeplanen. Det er satt av flere typer grøntstukturer i området som angir ulik grad av opparbeiding og bruk: turdrag, friområde og naturområde. Intensjonen er å kunne drifte grøntstrukturene med en økologisk tilnærming – at områdene opprettholdes og utvikles uten større inngrep. Utmarken oppover i fjellene er en viktig kvalitet på Jørpeland, og det er sikret offentlige forbindelser gjennom boligområdet for eksisterende bebyggelse.

Områdeplanen er basert på byøkologiske prinsipper – sikring mot klimaendringer, styrkning av sosiale kvaliteter, bærekraftige løsninger på bygg og infrastruktur. Boligbebyggelse bør utvikles i tråd med «low-impact» prinsipper, dvs. med minst mulig påvirkning på eksisterende landskapsmiljø. Bebyggelsen skal gi boliger for ulike etableringsfaser for å tilrettelegge for en mangfoldig sosial situasjon. Det er lagt opp til en tett-lav bebyggelse med leiligheter, rekkehus og eneboliger/eneboliger i kjede.

Mellom boligfeltene og grøntstukturer skal det etableres en overgangssone mellom kultivert og naturlig terreng. Grøntovergangene er mindre landskapsbånd med en bredde på 3-5m mellom grøntdrag, lekeplasser og boligfelt. Disse sonene er planlagt for å ivareta en “flytende” og skånsom overgang mellom det eksisterende ville landskap og de nye kultiverte landskapene.