Sølvlia

Sølvliå er et område som ligger like nordøst for Nærbø sentrum. Her planlegges det et nytt boligfelt med om lag 70 nye boliger. Det åpne, bølgende kulturlandskapet har inspirert til en bebyggelse formet etter linjer i landskapet. Planen er strukturert med formål om å oppnå en variasjon av ulike uterom og en dynamisk boligstruktur. Den karakteristiske oppbrutte strukturen er planlagt for å skape alternative solvegger og plasser for ly i det værharde klimaet.

Overordnede planer legger føringer for en relativt høy tetthet, 4-5 boliger per daa. Dette tilsier en struktur med noe blokkbebyggelse. Det har imidlertid vært et mål å unngå dette på grunn av områdets karakter og kontekst. Planområdets irregulære og oppbrutte form, sammen med det høye tetthetskravet gjør det utfordrende å få til gode løsninger med en konvensjonell boligstruktur.
Den foreslåtte planstrukturen er basert på en intensjon om en tett – lav struktur på 2 – 3 etasjer.
Det avgjørende grepet i planen er de to sentrale parkeringshusene som er felles for leilighetene og
størsteparten av rekkehusene, og som komprimerer parkerings- og kjøreareal i feltet, og gir plass til romslige steder for opphold og rekreasjon.